Support
orjix
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

PAYMENT

วันที่: 01-11-2016

การชำระเงิน

ทางทีมงานขอความกรุณาให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน (หากท่านไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้)โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : ตลิ่งชัน
เลขที่บัญชี : 211-0-80659-9

แจ้งการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ หมายเลขการลงทะเบียน และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-8851373 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้ท่าน